801 011 033 lub 32 220 35 21 biuro@omegasoft.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OCHRONA-PANDA.PL”
z dnia 24.05.2018 r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.ochrona-panda.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą OMEGASOFT s. c., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek C, NIP: 643-174-74-16

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ochrona-panda.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Omegasoft – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie (programy komputerowe w wersji elektronicznej ESD);
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Omegasoft a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

   a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
   b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
   c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:

a) na stronie internetowej www.ochrona-panda.pl: wypełniając formularz Zamówienia;

b) pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@omegasoft.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, określenie sposobu płatności oraz adres poczty elektronicznej;

c) telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 032 220 35 21

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres poczty elektronicznej.
 4. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 5. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Omegasoft.
 8. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów w wersji elektronicznej ESD odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po:

a) wpłynięciu należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty) lub

b) poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU lub kartą kredytową.

 1. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany przez Klienta w trakcie procedury zamówienia.
 4. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;

b) korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU;

c) płacąc kartą kredytową.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest przekazanie przez Klienta informacji (na adres Omegasoft s.c, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek C, 40-384 Katowice, tel. 32 220 35 21, email biuro@omegasoft.pl) o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu określonego w §8 pkt. 1.
 3. Klienci mogą odstąpić od Umowy korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Omegasoft dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §8 pkt. 2.
 6. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Omegasoft nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
 7. Zwrot należności przez Omegasoft nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Omegasoft jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Omegasoft podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Omegasoft w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Omegasoft.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Malcare WordPress Security